Microsoft Office and Windows Software - Cheap

Windows Server 2019 Standard (16 Core) (32/64-bit)

 • €89.90
  Unit price per 
 • Save €200.09
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Windows Server 2019 Standard (16 Core) (32/64-bit)

 

Windows Server 2019 Standard OBS:Den här utgåvan avser (16 Core 32/64-bit)
Produkten är en fullständig fullversion som endast behöver aktiveras en gång för din dator, det är ingen prenumerations modell.

 • Språk:Alla språk inkluderade
 • Produktvariant:Elektronisk produktkod (ESD)
 • Leveransform:Direktleverans på E-post (24/7)
 • Licensomfattning:1 PC
 • Licensperiod:Obegränsad livslängd

Windows Server 2019 Standard fullversion

 • Flera lager av säkerhet: Förbättra säkerheten och minska riskerna med flera lager av inbyggt skydd.
 • Nya distributionsalternativ: Öka tillgängligheten och minska resursförbrukningen med slimmade Nano Server.
 • Inbyggda containrar: Utveckla och managera mer flexibelt tack vare Windows Server och Hyper-V-containrar.
 • Kostnadseffektiv lagring: Bygg upp en skalbar programbaserad lagring med extrem tillgänglighet och skalbarhet. Och sänk kostnaderna.
 • Innovativ nätverksanvändning: Programbaserad nätverksanvändning, helautomatisk med samma effektivitet som i moln.
 • Säkert & pålitligt system i alla situationer

Förstärk säkerheten – börja med operativsystemet

Förebygg angrepp och upptäck misstänkt aktivitet där det behövs: i operativsystemet och lasterna. Var trygg med att de inbyggda säkerhetsfunktionerna i programvaran innebär styra privilegierad åtkomst, skyddar virtuella maskiner och förstärker plattformen mot nya hot.

Bli mer effektiv med ett Software Defined Datacenter

Få mer flexibilitet och kontroll i ditt datacenter samtidigt som du sänker kostnaderna med programbaserad databearbetning, lagring och nätverksanvändning. Kör ditt datacenter med ett helautomatiskt och flexibelt operativsystem där du får tillgång till många av de effektiva molnfunktioner som finns i Microsoft Azure-datacenter.

Förnya dig snabbare med laster i molnförberedda appar

Distribuera och kör befintliga appar på programmet så kan du transformera dem till nya molnbaserade modeller, tryggt och säkert. Hjälp utvecklare att förnya sig och skapa lokala och molnbaserade appar med den senaste tekniken – containrar, microservice och Nano Server.

Installation

Den här aktiverings nyckeln kan aktivera Windows Server 2019 Essentials.
Processen för installationen är väldigt snabb & enkel.
Om du inte redan har Windows Server 2019 så kan du ladda ner det ifrån Microsofts hemsida.
Du laddar ner Windows Server 2019 och installerar det för kunna använda koden.

OBS: Instruktionsguide för produkten skickas efter genomfört köp.

 Direktleverans inom 48 timmar & Fraktfritt       Produktgaranti 


 

 Leverans:

Leverans för alla produkter i butiken är elektronisk. Produktkoden för ditt köp skickas direkt efter genomförd betalning. Det som ingår i leveransen:

 • Licens nyckel
 • Länk för nedladdning av programvara
 • Instruktioner för installation
 • Kvitto för ditt genomförda köp

 

Windows Server 2019 Standard (16 Core) (32/64-bit)

Windows Server 2019 Standard Note: This release applies to (16 Core 32/64-bit)
The product is a full full version that only needs to be activated once for your computer, there is no subscription model.

Languages: All languages ​​included
Product variant: Electronic Product Code (ESD)
Form of delivery: Direct delivery by E-mail (24/7)
License Scope: 1 PC
License period: Unlimited life
Windows Server 2019 Standard full version

Multiple layers of security: Improve safety and reduce risks with multiple layers of built-in protection.
New distribution options: Increase availability and reduce resource consumption with slim Nano Server.
Built-in containers: Develop and manage more flexibly thanks to Windows Server and Hyper-V containers.
Cost-effective storage: Build a scalable application-based storage with extreme availability and scalability. And lower costs.
Innovative networking: Program-based networking, fully automated with the same efficiency as in clouds.
Safe & reliable system in all situations
Strengthen security - start with the operating system

Prevent attacks and detect suspicious activity where needed: in the operating system and loads. Be assured that the built-in security features of the software mean controlling privileged access, protecting virtual machines and strengthening the platform against new threats.

Get more efficient with a Software Defined Datacenter

Get more flexibility and control in your data center while lowering costs with application-based data processing, storage and network usage. Run your data center with a fully automated and flexible operating system that gives you access to many of the efficient cloud features available in Microsoft Azure data centers.

Renew yourself faster with loads in cloud-ready apps

Distribute and run existing apps on the program so you can transform them into new cloud-based models, safely and securely. Help developers innovate and create local and cloud-based apps using the latest technology - containers, microservice and Nano Server.

Installation
This activation key can activate Windows Server 2019 Essentials.
The process of installation is very quick & easy.
If you don't already have Windows Server 2019, you can download it from Microsoft's website.
You download Windows Server 2019 and install it to use the code.
NOTE: Instruction guide for the product is sent after purchase.

 

Get the most out of Windows Server

Windows Server 2019 is the operating system that bridges on-premises environments with Azure, adding additional layers of security while helping you modernize your applications and infrastructure.

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review